web网站访问计数器

  • 时间:
  • 来源:互联网

 网站计数器在我们平时访问网站时会经常遇见。首先必须注意3个问题:

      (1)网站的访问人数可能会有很多,有可能超过20 位整数,所以必须使用大整数类----BigInteger完成。

      (2)用户每次在第一次访问时才需要进行计数的操作,在执行计算之前必须使用session.isNew()判断。用户每次第一次点开网站会产生一个新的sessionId。

      (3)在进行更改,保存时需要进行同步操作。


主要代码:

        BigInteger  count  = null ; //定义为全局变量

        count =  new BigInteger("0");

        count =  count.add(new BigInteger("0"));

        if (session.isNew()){

        }


本文链接http://element-ui.cn/news/show-577149.aspx